Δείτε τους πλήρες προϊοντικους καταλόγους με όλα τα αντιπροσωπευόμενα brands  ανά κατηγορία σε μορφή pdf.

Οι κατάλογοι ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα αυτόματα.

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

 

1) H «ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «CATERPLUS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Ρόδο, θέση Βρυσιά περιοχή Κοσκινού, με ΑΦΜ 099889909 και Αριθμός ΓΕΜΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 72327620000 (εφεξής «Caterplus»), είναι εμπορική εταιρεία τροφίμων και μη, έχοντας παρουσία στο χώρο μέσω φυσικoύ καταστήματος αλλά και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.caterplus.gr. H Caterplus μεριμνά, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης του ιστότοπου υποχρεούται να έχει διαβάσει προσεκτικά του όρους χρήσης αυτού. Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου αυτομάτως θεωρείται ότι ανεπιφύλακτα συναινεί και αποδέχεται τους όρους χρήσης του παρόντος, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνει χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου και για οποιαδήποτε συναλλαγή ή περιήγηση σε αυτόν, φέρει την αποκλειστική ευθύνη o ίδιος μην έχοντας οποιαδήποτε ευθύνη η Caterplus.

 

2) Η πρόσβαση στον ιστότοπο ή στις υπηρεσίες του ιστοτόπου προϋποθέτει χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. E-Mail, Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Επιχείρησης, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Διεύθυνση, ΑΦΜ). Ο επισκέπτης ή ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών από τον ίδιο ή τρίτους. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Ο επισκέπτης ή χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Caterplus για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η Caterplus δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη ή τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

3) Ο επισκέπτης ή ο χρήστης του ιστότοπου της Caterplus θα πρέπει να κάνει σωστή χρήση των υπηρεσιών αυτού, των πληροφοριών και των δεδομένων, απέχοντας από αθέμιτες, παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται ως προς τα ανωτέρω να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξει του νόμου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς υποστεί η Caterplus βάσει των παραπάνω, ο κάθε Ο επισκέπτης ή ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη από τις ενέργειές του και η Caterplus δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλη δαπάνη από αυτόν. Επίσης σε περίπτωση όπου η Caterplus εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη ή του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης ή ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Caterplus εκ του λόγου αυτού.

Απαγορεύεται κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση της ιστοσελίδας ή/και του διαδικτύου, καθώς επίσης και η διενέργεια πράξεων ή παραλείψεων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο δίκτυο της Caterplus ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του δικτύου της Caterplus ή τρίτων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο επισκέπτης ή ο χρήστης δεν θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας για:

- Να προξενήσει βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο,
- Να μεταδώσει ή/και να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/συναλλακτικά ήθη.
- Να αποκτήσει πρόσβαση, να διασώσει, επεξεργαστεί, αλλοιώσει και γενικότερα προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα κίνησης και θέσης άλλων χρηστών ή τρίτων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 και του Ν. 3471/2006.
- Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
- Να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Caterplus.

 

4) Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται ως έχει. Η Caterplus θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτύου της ή η χρήση του διαδικτύου από τον χρήστη θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για χρήση του δικτυακού της τόπου ή για κάποια άλλη ιστοσελίδα (site) ή server μέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση στο διαδίκτυο από τον χρήστη. Συνεπώς η Caterplus δεν ευθύνεται για αποζημίωση ή/και αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του επισκέπτη ή του χρήστη που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση αυτών.

 

5) Ο ιστότοπος της Caterplus μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά banner που παραπέμπουν σε ιστότοπους άλλων εταιρειών. Η Caterplus δεν είναι υπεύθυνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούν oi εν λόγω εξωτερικοί ιστότοποι, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης ή ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του και μόνο ευθύνη. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με το περιεχόμενο (οροί χρήσης, πολιτική απορρήτου κ.λ.π.) σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Την αποκλειστική ευθύνη των συνδεδεμένων ιστότοπων σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν έχει αποκλειστικά ο τρίτος ή ο χρήστης.

 

6) Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Caterplus (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Caterplus ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Caterplus. Η Caterplus επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται σε ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της Caterplus από τυχόν παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου.

 

7) H Caterplus μεριμνά, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στην ιστοσελίδα της, διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών (π.χ προϊόντων τροφίμων και μη). Παρά το γεγονός ότι η v ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη ποινική ή αστική της Caterplus για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας εξ' αφορμής της χρήσης αυτής. H Caterplus φροντίζει να ενημερώνει τον επισκέπτη ή τον χρήστη για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων της και ως εκ τούτου καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρέχει ως προς την διαθεσιμότητα αυτών και καμία περαιτέρω ευθύνη έχει η Caterplus.

 

8) Ανωτέρα βία: Η Caterplus δε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν προβλήματα στη χρήση της πρόσβασης μέσω διαδικτύου του χρήστη, λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρω βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος, απεργία, βραχυκύκλωμα, πρόβλημα στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και ότι ορίζει η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

 

9) Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθεσης στους παρόντες όρους και το νόμο χρήσης του διαδικτύου, η Caterplus δικαιούται να διακόψει αμέσως την πρόσβαση του επισκέπτη ή του χρήστη στην ιστοσελίδα ή/και στο διαδίκτυο, ο δε επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Caterplus για κάθε θετική και αποθετική της ζημία που ήθελε υποστεί από τις ενέργειες του χρήστη.

 

10) Η Caterplus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, προσθέσει ή διαγράψει του όρους χρήσης, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται στο ιστότοπο χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής. Ο χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές.

 

11) Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

 

12) Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση καθώς και κάθε ενέργεια, παράλειψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με την ιστοσελίδα της Caterplus διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Ρόδου.

 

13) Η "Caterplus" κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δε θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.